Klubbens stadgar

Som en förening har vi givetvis stadgar att följa. Vi har genom att vi blivit en ACCS-ansluten klubb antagit de stadgar som ACCS kräver. Dessa stadgar styr de tilläggsstadgar som varje ansluten klubb sedan vill ha. Eaglés Car Club har sedan också sina egna föreningsstadgar. Dessa två stadgar står inte i konflikt med varandra.
Ett utdrag ur ACCS finns att läsa här under:

ACCS är en riksorganisation för motorintresserade bildad i demokratisk anda med syfte att främja våra medlemmars intressen och status.

ACCS skall bestå av en central del, som bearbetar de olika myndigheter, som direkt berör vår hobby samt betjäna individuella medlemmar och lokalavdelningar.

ACCS skall främja ett sunt föreningstänkande bland motor- och teknikintresserad ungdom, så att de bättre förmår tillvarata sina rättigheter lokalt.

ACCS skall inte ha någon partipolitisk bindning utan jobba helt obundet med medlemmarnas bästa som mål.

stadgar för medlemar.

läs igenom vid intresse för medlemskap!

 

Medlemskap

§ 1

Medlemskapet är öppet för alla som delar föreningens intressen. Personen intas i föreningen av styrelsen efter ansökan, som skall åtföljas av medlemsavgift, om sådan avgift fastställts av årsmötet.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen.

Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av styrelsen.

Genom beslut på styrelsemöte får person på förslag av styrelsen kallas hedersmedlem i föreningen. Hedersmedlemskap kan dock återkallas om styrelsen inte anser att man varit en tillräckligt god representant.

 

§ 2

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed ha omedelbart lämnat föreningen. Har medlemmen ej betalat föreskriven avgift till föreningen, bestämmer styrelsen om avgiften skall betalas eller inte.

Medlem som inte betalat årsavgift under ett år får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

 

§ 3

Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).

I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta ska inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i ett betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt.

Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne på föreskrivna avgifter

 

Medlem

§ 4

 

Stödmedlem

 

-stödjer klubben genom att bara betala halva ordinarie medlemsavgiften.

-har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter om stödmedlemsavgiften är betald.

-är föreningens ansikte utåt och skall uppföra sig som en god representant för föreningen.

-inga andra rättigheter eller skyldigheter

-är inte valbar till ordinarie styrelspost

-har inte rätt till del i föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.     

 

 

Passiv Medlem

 

-har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas i föreningen.

-har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter om medlemsavgiften är betald.

-skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen.

-är föreningens ansikte utåt och skall uppföra sig som en god representant för föreningen.

-skall hjälpa till som funktionär på PowerMeet.

-har rätt att disponera föreningslokalen, om den inte används av föreningen, efter ansökan till -styrelsen och under uppsikt av aktiv medlem.

-är inte valbar till ordinarie styrelspost

-rekommenderas att vara medlem i ACCS

-har inte rätt till del i föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.     

 

Aktiv Medlem 

 

Utöver de punkter som gäller för passiv medlem gäller för aktiv medlem även:

-varit medlem i minst ett år och deltagit aktivt i föreningens aktiviteter.

-är över 18år.

-skall närvara på minst 80% av föreningens aktiviteter såsom styrelsemöte, arbetsdagar och andra sammankomster som anordnas av föreningen.

-frånvaro vid föreningsaktivitet skall meddelas ordföranden eller den ansvarige för aktiviteten i förväg

-dispens från närvarokravet kan ges till den som har giltiga skäl, dispensen beslutas av styrelsen.

-är föreningens ansikte utåt och skall uppföra sig som en god representant för föreningen.

-skall äga eller ha tillgång till Jänkebil, alternativ ha ett genuint aktivt intresse för Amerikansk bilkultur.

-skall vara medlem i ACCS

-har rätt att disponera nycklar till föreningslokalen.

-har rätt till ryggmärke.

-är valbar till ordinarie styrelsepost.

 

§ 5

Medlem skall betala den årsavgift som bestäms av årsmötet.

Hedersmedlem är befriad från årsavgifter.